5:21 pm - Monday January 26, 2015

หา งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท.-อนุปริญญา

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันล่าสุดวันนี้ (06/09/2555)  กรมปศุสัตว์ : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  ระดับวุฒิ ปวท.-อนุปริญญา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555  ในวันและเวลาราชการ  สำหรับผู้ที่กำลังมองหา งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท.-อนุปริญญา สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย (ท้ายประกาศนี้)

หา งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท.-อนุปริญญา

ประกาศ  กรมปศุสัตว์ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา :
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
2) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4) เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2) ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3) ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5) ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน 200 คะแนน

- ทักษะ
2.1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.4 มีทักษะในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่าง 200 คะแนน

- สมรรถนะ
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ 3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์ 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ “ประกาศรับสมัครงาน

Website : http://www.dld.go.th/pvlo_bkk/

หาแนวข้อสอบ : กรุณาคลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

((( งานพาร์ทไทม์ | สนใจกรุณาคลิ๊ก !! )))

 

Website : http://www.dld.go.th/pvlo_bkk/

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ-กรมป้องกันฯ สมัครงาน พนง.ประจำสำนักงาน
หางาน ราชการ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ จนท.บริหารงานทั่วไป
หางาน ราช การ ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการพัสดุ
สำนัก งบ ประมาณ ประกาศรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน17,500บาท
กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานสัตวบาล เงินเดือน 13,800 บาท
หางาน ราชการ 2558 กรม สุขภาพจิต เปิดสอบ นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา