2:27 pm - Monday March 28, 3650

หา งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท.-อนุปริญญา

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันล่าสุดวันนี้ (06/09/2555)  กรมปศุสัตว์ : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  ระดับวุฒิ ปวท.-อนุปริญญา โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555  ในวันและเวลาราชการ  สำหรับผู้ที่กำลังมองหา งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท.-อนุปริญญา สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย (ท้ายประกาศนี้)

หา งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท.-อนุปริญญา

ประกาศ  กรมปศุสัตว์ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา :
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
2) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4) เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2) ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3) ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5) ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน 200 คะแนน

- ทักษะ
2.1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.4 มีทักษะในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่าง 200 คะแนน

- สมรรถนะ
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ 3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์ 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ “ประกาศรับสมัครงาน

Website : http://www.dld.go.th/pvlo_bkk/

หาแนวข้อสอบ : กรุณาคลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

((( งานพาร์ทไทม์ | สนใจกรุณาคลิ๊ก !! )))

 

Website : http://www.dld.go.th/pvlo_bkk/

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน ราช การที่ เปิดสอบ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี
งานราชการ 2556 ที่เปิดสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
สมัครงานราชการ 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สอบบรรจุงานราชการ กรมการท่องเที่ยว รับสมัครนักพัฒนาการท่องเที่ยว
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรฯ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ครูผู้สอน