2:27 pm - Sunday March 27, 4698

หา งาน ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครวิศวกร-สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี

อัพเดทข่าวงานบริษัท งานธนาคารที่เปิดรับสมัครวันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 1 ปี) เพื่อปฏิบัติงานด้านก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่กำลังมองหา งาน ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถที่จะติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  หรือโทร. 0-2202-1673, 0-2202-1847  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน)

* * * * * * * * * *

หา งาน ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รับสมัครวิศวกร-สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร

 

 

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร (สัญญาจ้าง 1 ปี) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
- เพศชาย
- มีสัญชาติไทย
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว/เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตำแหน่งวิศวกร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
1.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
1.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งสถาปนิก
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) ระดับ ภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
2.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673 หรือ 0-2202-1847

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (Transcript ที่ระบุวันที่จบการศึกษาแล้ว และ ปริญญาบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
5. ใบสำคัญทางทหาร ที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เช่น สด.8 หรือ สด.43
6. ใบผ่านงาน
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

การคัดเลือกและการว่าจ้าง
ธนาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ http://www.ghbank.co.th/

งานธนาคาร * * * * *  งานรัฐวิสาหกิจ * * * * * งานธนาคาร

 

((( งานพาร์ทไทม์ | สนใจกรุณาคลิ๊กที่นี่ !! )))

Filed in: งานบริษัท

ข่าวแนะนำ :

หางานบริษัท สมัครงานบจก.ไปรษณีย์ไทย วุฒิม.6 (ต้องเข้าศึกษาก่อน1ปี)
หา งาน บริษัท เอกชน บจก.เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค รับสมัคร จนท.ประชาสัมพันธ์
สมัครงานบริษัทเอกชน บจก.กรีนสปอต รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ถึงปริญญาตรี
งานบริษัท เอกชน 57 เมกา โฮม เซ็นเตอร์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา/ตำแหน่ง
หางาน บริษัท ชื่อดัง ซิตี้ ออโต้โมบิล(Landrover) รับสมัครจนท.รับประกันคุณภาพ
หางาน บริษัท พื้นที่กรุงเทพฯ บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส รับสมัคร พนักงานหลายอัตรา