10:42 pm - Friday December 19, 2014

หา งาน ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครวิศวกร-สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี

อัพเดทข่าวงานบริษัท งานธนาคารที่เปิดรับสมัครวันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 1 ปี) เพื่อปฏิบัติงานด้านก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่กำลังมองหา งาน ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถที่จะติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  หรือโทร. 0-2202-1673, 0-2202-1847  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน)

* * * * * * * * * *

หา งาน ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รับสมัครวิศวกร-สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร

 

 

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร (สัญญาจ้าง 1 ปี) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
- เพศชาย
- มีสัญชาติไทย
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว/เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตำแหน่งวิศวกร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
1.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
1.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งสถาปนิก
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) ระดับ ภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
2.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673 หรือ 0-2202-1847

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (Transcript ที่ระบุวันที่จบการศึกษาแล้ว และ ปริญญาบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
5. ใบสำคัญทางทหาร ที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เช่น สด.8 หรือ สด.43
6. ใบผ่านงาน
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

การคัดเลือกและการว่าจ้าง
ธนาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ http://www.ghbank.co.th/

งานธนาคาร * * * * *  งานรัฐวิสาหกิจ * * * * * งานธนาคาร

 

((( งานพาร์ทไทม์ | สนใจกรุณาคลิ๊กที่นี่ !! )))

Filed in: งานบริษัท

ข่าวแนะนำ :

หางานบริษัทเอกชน 2557 บ.มิยาบิ กริลล์ จก. รับสมัครพนง.บริการ ด่วน!
หางานบริษัท '57 บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด รับสมัคร Web Programmer ด่วน!
หางานบริษัท2557 บริษัท ทรู ทัช จำกัด รับสมัคร Call center ประจำ สนง.พญาไท
หางาน บริษัท ชั้นนำ กรุงเทพ บริษัท เมซโซ่ จำกัด รับสมัคร พนักงานร้านกาแฟ
หางาน สมัครงาน บริษัท แม็กซิมแม็กซ์ จำกัด รับสมัคร พนักงานบริการลูกค้า ด่วน !!
หางาน-สมัครงาน บริษัทเอกชนที่มั่นคง บริษัท ยูเคม รับสมัครพนักงาน