2:27 pm - Friday March 27, 8905

หางาน ราช การที่ เปิดสอบ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี

อัพเดทข่าวสารงานราชการที่เปิดรับสมัครล่าสุดวันนี้ งานราชการที่เปิดรับสมัคร : หางาน ราช การที่ เปิดสอบ ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 12,505 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่กำลังมองหางานราชการที่เปิดรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

หางาน ราช การที่ เปิดสอบ

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 12505 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจำเดือน จัดทำประมาณการ รายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้
๘. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วิธีการประเมิน :
๑. การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเหตุผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๒. การสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

- ทักษะ

- สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : การตัดสินพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด

วิธีการรับสมัคร : หางาน ราช การที่ เปิดสอบ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถขอ และยื่นใบสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เอกสารแนบท้าย : กรุณาคลิกที่นี่(ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

Website : http://www.agbus.eco.ku.ac.th

หาแนวข้อสอบ : กรุณาคลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

(((งานPart timeรายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน-งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์-แพทย์ผ่าศพ
หางานราชการ-กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี
หางาน ราช การ กทม สำนักงบประมาณ รับสมัครพนักงานราชการ 2ตำแหน่ง4อัตรา
เปิดสอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบ ทางเน็ต 35 อัตรา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง รับสมัครบุคคลอัตราจ้าง ด่วน!
กรม สรรพสามิต รับ สมัคร งาน พนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ)