1:27 pm - Monday November 24, 2014

หางาน ราช การที่ เปิดสอบ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี

อัพเดทข่าวสารงานราชการที่เปิดรับสมัครล่าสุดวันนี้ งานราชการที่เปิดรับสมัคร : หางาน ราช การที่ เปิดสอบ ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 12,505 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่กำลังมองหางานราชการที่เปิดรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

หางาน ราช การที่ เปิดสอบ

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 12505 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจำเดือน จัดทำประมาณการ รายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้
๘. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วิธีการประเมิน :
๑. การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเหตุผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๒. การสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

- ทักษะ

- สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : การตัดสินพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด

วิธีการรับสมัคร : หางาน ราช การที่ เปิดสอบ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถขอ และยื่นใบสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เอกสารแนบท้าย : กรุณาคลิกที่นี่(ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

Website : http://www.agbus.eco.ku.ac.th

หาแนวข้อสอบ : กรุณาคลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

(((งานPart timeรายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ 2555 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาค ก. "รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต" วุฒิ ปวช....
หางาน งานราชการ ที่เปิดรับสมัคร กรมโยธาธิการฯ รับสมัคร พนง.สถาปนิก วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ ที่ รับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี
งานราชการที่ เปิดสอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครนิติกร
การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ) เปิดสอบพนักงานราชการ 26ตำแหน่ง 371อัตราทั่วประเทศ
งาน ราชการ ล่าสุด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบ นักวิทยาศาสตร์