5:11 pm - Sunday January 25, 2015

หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

อัพเดทข่าวใหม่ ! งานราชการที่เปิดสอบ ล่าสุด ประจำวันนี้ | หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา  ระดับวุิฒิปริญญาตรี-โท  จำนวน 1 อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha  และยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มีนาคม 2557 ในเวลาและวันราชการ

 

 

หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานมหาวิทยาลัย(นักวิชาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองคลัง)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อักษรศาสตร์
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ประสานงานด้านการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
2. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
4. จัดทำสรุปการจัดฝึกอบรม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรทั้งภายในและต่างประเทศ
7. ประสานงานกับนักศึกษา และอาจารย์ในงานและกิจกรรมต่างๆ
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

ทักษะ/สมรรถนะ :
1. มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาหรือหลักสูตร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (มีหลักฐานผลการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL หรือ IELTS
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซด์  http://www.sc.mahidol.ac.th/tha  และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มีนาคม 2557 ในเวลาและวันราชการ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

Website : http://www.sc.mahidol.ac.th

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

dd1_dee
dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ 2555 ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ปริญญาตรี
งานราชการ 2556 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกร
หางานราชการ สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หางานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ พนง.วิเคราะห์นโยบายและแผน
งานราชการ ที่ เปิดสอบ 2557 กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ เภสัชกร
หางาน ราช การ ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการพัสดุ