2:40 am - Sunday October 26, 2014

หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

อัพเดทข่าวใหม่ ! งานราชการที่เปิดสอบ ล่าสุด ประจำวันนี้ | หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา  ระดับวุิฒิปริญญาตรี-โท  จำนวน 1 อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha  และยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มีนาคม 2557 ในเวลาและวันราชการ

 

 

หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานมหาวิทยาลัย(นักวิชาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองคลัง)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อักษรศาสตร์
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ประสานงานด้านการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
2. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
4. จัดทำสรุปการจัดฝึกอบรม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรทั้งภายในและต่างประเทศ
7. ประสานงานกับนักศึกษา และอาจารย์ในงานและกิจกรรมต่างๆ
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

ทักษะ/สมรรถนะ :
1. มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาหรือหลักสูตร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (มีหลักฐานผลการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL หรือ IELTS
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ 2557 ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซด์  http://www.sc.mahidol.ac.th/tha  และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มีนาคม 2557 ในเวลาและวันราชการ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

Website : http://www.sc.mahidol.ac.th

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

dd1_dee
dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ 2555 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาค ก. "รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต" วุฒิ ปวช....
หางาน งาน ราชการ 2556 สำนักงบประมาณ รับสมัครนักวิเคราะห์งบประมาณฯ วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ สนง.คณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ช่วยฯจนท.ด่านอาหารและยา
หางานราชการ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ช่างไม้
หางาน ราชการ ล่าสุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป
กรม ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ นายช่างสำรวจ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13800 บาท