8:58 pm - Saturday November 22, 2014

หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

อัพเดทข่าวงาน ราชการ ที่เปิดสอบล่าสุดวันนี้(22/01/57) | หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ระดับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี,บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่ง จำนวน 3 อัตรา สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ของกรมประชาสัมพันธ์ “http://www.prd.go.th” หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ….” กรอกข้อความให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ

 

 

ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

กรมประชาสัมพันธ์ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

 

เนื้อหาโดยสังเขปประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ
(1)จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(2)รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(3)จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4)ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
(5)ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ–จ่ายเงินเพื่อให้การรับ–จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2)จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
2.ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ ของกรมประชาสัมพันธ์  “http://www.prd.go.th” หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ….” กรอกข้อความให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
Website : http://www.prd.go.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

*******************************************************************************

 

 

dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

อันดับ1หา งาน ราชการ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง-อัตรา วุฒิปริญญาตรี
สมัคร งาน ราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร จนท.โสตทัศนศึกษา
สำนักงานประกันสังคม สมัครงาน จนท.บันทึกข้อมูล
งานราชการ 2557 กรมการค้าภายใน เปิดสอบ นักวิชาการชั่งตวงวัด
กรม ทรัพยากร ทางทะเลฯ เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา วุฒิป.ตรี 18,000 บาท
กรม ทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ นักอุทกวิทยา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท