2:27 pm - Saturday March 26, 2101

หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

อัพเดทข่าวงาน ราชการ ที่เปิดสอบล่าสุดวันนี้(22/01/57) | หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ระดับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี,บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่ง จำนวน 3 อัตรา สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ของกรมประชาสัมพันธ์ “http://www.prd.go.th” หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ….” กรอกข้อความให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ

 

 

ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

กรมประชาสัมพันธ์ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

 

เนื้อหาโดยสังเขปประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ
(1)จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(2)รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(3)จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4)ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
(5)ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ–จ่ายเงินเพื่อให้การรับ–จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2)จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
2.ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ ของกรมประชาสัมพันธ์  “http://www.prd.go.th” หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ….” กรอกข้อความให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
Website : http://www.prd.go.th

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

*******************************************************************************

 

 

dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

สมัคร งาน ราชการ กรมการแพทย์ รับสมัครเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดฯ-โภชนากรฯ-เวชสถิติฯ วุฒิ ปวท.-ปวส.
สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป
หางานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สมัครงาน ราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครวิศวกรเครื่องกล
หางาน ราชการ 2557 สนง.อาหารและยา อย. เปิดสอบ นักวิชาการอาหารและยาฯ