2:22 pm - Sunday January 28, 0986

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท

อัพเดทงานราชการที่เปิดรับสมัครล่าสุดวันนี้ (02/05/2555)  เป็นข่าวดีสำหรับคนชอบงานราชการ  เพราะวันนี้ การเคหะแห่งชาติ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่งสถาปนิก,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS),นักบัญชี,พนักงานการเงินและบัญชี  สำหรับเพื่อน ๆ สมาชิกเวปไซด์ที่กำลังหางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท  สามารถขอและยื่นใบสมัครงานราชการได้ที่ การเคหะแห่งชาติ  หรือที่เวปไซด์  :  http://job.nha.co.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  10 พ.ค. 2555

 

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โ

ประกาศ รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ รวม 5 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(บัดนี้-10 พ.ค.55)

การเคหะแห่งชาติ ประกาศ รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ รวม 5 ตำแหน่ง(บัดนี้-10 พ.ค.55)

 

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่ง : สถาปนิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทด้านการออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมือง หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมีพื้นฐานการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :
ปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
- ศึกษาความเป็นไปได้โครงการเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตที่อยู่อาศัย
- ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเมือง ผังเมือง การจัดรูปที่ดิน

- ออกแบบและตรวจสอบแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ

- ประสานงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนพัฒนาเมือง

- ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ

ตำแหน่ง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยตลาดและประเมินผลด้านการตลาดและขาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการจัดทำโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสำรวจและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขายโครงการ

ตำแหน่ง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ศึกษาความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลด้าน GIS (GIS. GPS, Database, การสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านที่อยู่อาศัย)
- วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย
- แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา และด้วยโปรแกรมประยุกต์
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง
- บริการจัดทำ/จัดหาแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ
- สำรวจและรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องและจัดทำเป็นฐานข้อมูล
- จัดทำเอกสารและนำเสนอข้อมูล

ตำแหน่ง
นักบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- จัดทำรายละเอียดเงินอุดหนุนและฎีกาโครงการเอื้ออาทรเพื่อบันทึกบัญชีโอนเงินอุดหนุนลดต้นทุนโครงการ
- จัดทำการปิดต้นทุนโครงการ คำนวณงานระหว่างก่อสร้าง
- โอนค่าใช้จ่ายโครงการรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
- จัดทำต้นทุนประมาณการ

ตำแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร การคลัง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- ตรวจสอบควบคุมการจัดทำใบเสร็จรับเงิน ลงทะเบียน ลงบัญชี แยกประเภทใบเสร็จรับเงิน

- ตรวจสอบเงินที่เก็บได้ รับเงิน ลงทะเบียน จัดเก็บรักษาเงิน นำเงินฝากธนาคาร

- ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารการเงิน การงบประมาณ และจัดเก็บ

- ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามงบประมาณ

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทางการเงิน การงบประมาณ และทางบัญชี

- จัดทำรายงานการเงินการงบประมาณ และตรวจสอบแนะนำและจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินรายได้ค่าเช่า เช่าซื้อทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ

- ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้

- ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการต่าง ๆ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.nha.co.th

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานรัฐวิสาหกิจ2555 รถไฟฟ้า รฟท. สมัครงานเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว
งานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน2555
หางาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี
สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
หางาน ราชการ กรุงเทพ กรมอนามัย รับสมัครสอบ นักกายภาพบำบัด
งานราชการ กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัคร พนักงานบุคลากร เงินเดือน 18000 บาท