7:14 am - Tuesday March 31, 2015

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท

อัพเดทงานราชการที่เปิดรับสมัครล่าสุดวันนี้ (02/05/2555)  เป็นข่าวดีสำหรับคนชอบงานราชการ  เพราะวันนี้ การเคหะแห่งชาติ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่งสถาปนิก,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS),นักบัญชี,พนักงานการเงินและบัญชี  สำหรับเพื่อน ๆ สมาชิกเวปไซด์ที่กำลังหางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท  สามารถขอและยื่นใบสมัครงานราชการได้ที่ การเคหะแห่งชาติ  หรือที่เวปไซด์  :  http://job.nha.co.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  10 พ.ค. 2555

 

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โ

ประกาศ รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ รวม 5 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(บัดนี้-10 พ.ค.55)

การเคหะแห่งชาติ ประกาศ รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ รวม 5 ตำแหน่ง(บัดนี้-10 พ.ค.55)

 

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่ง : สถาปนิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทด้านการออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมือง หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมีพื้นฐานการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :
ปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
- ศึกษาความเป็นไปได้โครงการเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตที่อยู่อาศัย
- ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเมือง ผังเมือง การจัดรูปที่ดิน

- ออกแบบและตรวจสอบแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ

- ประสานงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนพัฒนาเมือง

- ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ

ตำแหน่ง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยตลาดและประเมินผลด้านการตลาดและขาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการจัดทำโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสำรวจและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขายโครงการ

ตำแหน่ง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ศึกษาความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลด้าน GIS (GIS. GPS, Database, การสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านที่อยู่อาศัย)
- วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย
- แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา และด้วยโปรแกรมประยุกต์
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง
- บริการจัดทำ/จัดหาแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ
- สำรวจและรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องและจัดทำเป็นฐานข้อมูล
- จัดทำเอกสารและนำเสนอข้อมูล

ตำแหน่ง
นักบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- จัดทำรายละเอียดเงินอุดหนุนและฎีกาโครงการเอื้ออาทรเพื่อบันทึกบัญชีโอนเงินอุดหนุนลดต้นทุนโครงการ
- จัดทำการปิดต้นทุนโครงการ คำนวณงานระหว่างก่อสร้าง
- โอนค่าใช้จ่ายโครงการรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
- จัดทำต้นทุนประมาณการ

ตำแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร การคลัง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- ตรวจสอบควบคุมการจัดทำใบเสร็จรับเงิน ลงทะเบียน ลงบัญชี แยกประเภทใบเสร็จรับเงิน

- ตรวจสอบเงินที่เก็บได้ รับเงิน ลงทะเบียน จัดเก็บรักษาเงิน นำเงินฝากธนาคาร

- ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารการเงิน การงบประมาณ และจัดเก็บ

- ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามงบประมาณ

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทางการเงิน การงบประมาณ และทางบัญชี

- จัดทำรายงานการเงินการงบประมาณ และตรวจสอบแนะนำและจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินรายได้ค่าเช่า เช่าซื้อทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ

- ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้

- ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการต่าง ๆ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.nha.co.th

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราช การที่เปิดรับสมัคร กรมทางหลวง รับสมัครนายช่างพิมพ์ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
งานราชการ 2556 ที่เปิดสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
หางานราชการ สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หางาน ราชการ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หางาน ราชการ 2557 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ จนท.การเกษตร
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบบรรจุรับราชการ-นักวิเคราะห์นโยบาย เงินเดือนหมื่นห้าอั๊พ