2:40 am - Sunday October 26, 2014

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

[UPDATE]อัพเดทข่าวประกาศรับสมัครสอบ เปิดสอบ…..เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานราชการ วันนี้ กรมชลประทาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการในตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

 

ประกาศ กรมชลประทาน เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : ๑๐๒๐๐-๑๑๒๒๐ บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : ๑ ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางช่างภาพ หรือทางการถ่ายภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(๒) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
(๓) ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
(๔) ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงใน
ไมโครฟิล์ม รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรือเอกสารแผนที่ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(๖) ถ่ายภาพต่างๆเพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่างๆ
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
(๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้

๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑.๑) ความรู้ทางการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
(๑.๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
(๑.๓) ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถ่ายภาพ และ
การถ่ายวีดีทัศน์
(๒) สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์ ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : -

วิธีการรับสมัคร หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

เปิดรับสมัคร : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Website : http://www.rid.go.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน ราชการ 2555 กรมศิลปากร รับสมัครนักวิชาการละคร วุฒิป.โท เงินเดือน15300บาท
หางานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2555
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สมัครงาน ราชการ กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานประจำสำนักงาน
งานราชการ 2557 ล่าสุด ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไปฯ
สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบเจ้าหน้าที่กองทุน ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ด่วน!