8:02 am - Sunday March 29, 2015

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

[UPDATE]อัพเดทข่าวประกาศรับสมัครสอบ เปิดสอบ…..เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานราชการ วันนี้ กรมชลประทาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการในตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

 

ประกาศ กรมชลประทาน เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : ๑๐๒๐๐-๑๑๒๒๐ บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : ๑ ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางช่างภาพ หรือทางการถ่ายภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(๒) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
(๓) ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
(๔) ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงใน
ไมโครฟิล์ม รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรือเอกสารแผนที่ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(๖) ถ่ายภาพต่างๆเพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่างๆ
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
(๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้

๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑.๑) ความรู้ทางการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
(๑.๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
(๑.๓) ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถ่ายภาพ และ
การถ่ายวีดีทัศน์
(๒) สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์ ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : -

วิธีการรับสมัคร หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.

เปิดรับสมัคร : หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Website : http://www.rid.go.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ2555 สภากาชาดไทย รับสมัครพยาบาล 3 อัตรา
หางานราชการ2555 สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครเจ้าพนักงานยุติธรรม,จนท.บริหารงานทั่วไป-ประชาสัมพันธ์...
สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.
หางานราชการล่าสุด วันนี้ กรมเจ้าท่า รับสมัคร วิทยาจารย์
กรม สรรพ สามิต รับสมัคร นักตรวจสอบภาษี เงินเดือน 18000 บาท
สำนักงาน ป.ป.ท เปิดรับสมัครงาน ไม่ต้องผ่านภาค ก จำนวน4ตำแหน่ง5อัตรา