7:17 am - Thursday April 2, 2015

สอบครูผู้ช่วย กำหนดสอบครู วันไหน อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ !

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดสอบบรรจุล่าสุดวันนี้  เป็นข่าวดีสำหรับคุณครูและผู้ที่จบสายครูใหม่ ๆ นะคะ  ที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะประกาศเป็นทางการภายในวันที่ 1- 7 มิถุนายน 2555 และรับสมัครสอบวันที่  8 – 14 มิถุนายน  กำหนดสอบแข่งขันวันที่  23- 24 มิถุนายน  โดยแยกดังนี้  วันที่ 23 มิ.ย. สอบภาค ก., วันที่ 24 มิ.ย. สอบภาค ข. สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่ติดตามข่าวสมัครสอบครูผู้ช่วย กำหนดสอบครู วันไหน อย่างไร สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ที่เขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ

 

 

สอบครูผู้ช่วย กำหนดสอบครู วันไหน อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ !

 

 

ประกาศสอบแล้วค่ะ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ใครที่ถามกันเข้ามาว่า สอบครูผู้ช่วยวันไหน, สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2555 วันไหน อย่างไร วันนี้ได้ทราบกันแล้วค่ะ

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และปฏิทินสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และเห็นชอบหลักเกณฑ์สอบผู้บริหาร กศน. พร้อมทั้งให้ชะลอการสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ส่วนการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งโครงสร้าง เน้นโปร่งใสและเป็นธรรม

การสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1) เห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ตามจำนวนตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เท่าที่มีอัตรารองรับในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น จนกว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ โดยให้มีการเปิดสอบทุกสาขาวิชา ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

- ให้ส่วนราชการกำกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลความเคลื่อนไหวของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
- ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว2 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เว้นแต่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ที่มีตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ประจำปี พ.ศ.2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 เมื่อ ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ใหม่แล้ว

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว6 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 จนกว่า ก.ค.ศ.จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

2) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และปฏิทินสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555
- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบได้ตามความเหมาะสม
- ให้ส่วนราชการดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลการสอบ รวมทั้งกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิ ของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องจัดทำสถิติผู้สมัครประกาศไว้ในที่เปิดเผย
- ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
- กำหนดให้มีการสอบ 2 วัน วันแรกสอบภาค ก. วันที่สอง สอบภาค ข. คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็นดังนี้
ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (200 คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาเอก) (200 คะแนน)

ทั้งสองภาค จะเป็นการสอบข้อเขียน เพื่อสอดรับกับนโยบาย ก.ค.ศ. ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ
- ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี จนครบอายุการขึ้นบัญชี
- กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 ตามร่างปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ดังนี้

ประกาศรับสมัคร 1-7 มิถุนายน 2555

รับสมัครสอบแข่งขัน 8-14 มิถุนายน 2555

สอบแข่งขัน 23-24 มิถุนายน (23 มิ.ย.2555 สอบภาค ก / 24 มิ.ย. 2555 สอบภาค ข)

ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/apr/105.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ กรมประมง รับสมัคร จนท.ธุรการ วุฒิ ปวช.
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หางานราชการ-กรมป้องกันฯ สมัครงาน พนง.ประจำสำนักงาน
งานราชการที่เปิดรับสมัคร กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร จนท.บริหารทั่วไป
งานราชการที่เปิดสอบ 2557 สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ นักฟิสิกส์รังสี
กรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ เงินเดือน 15,000 บาท