2:55 pm - Saturday December 20, 2014

สอบครูผู้ช่วย กำหนดสอบครู วันไหน อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ !

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดสอบบรรจุล่าสุดวันนี้  เป็นข่าวดีสำหรับคุณครูและผู้ที่จบสายครูใหม่ ๆ นะคะ  ที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยจะประกาศเป็นทางการภายในวันที่ 1- 7 มิถุนายน 2555 และรับสมัครสอบวันที่  8 – 14 มิถุนายน  กำหนดสอบแข่งขันวันที่  23- 24 มิถุนายน  โดยแยกดังนี้  วันที่ 23 มิ.ย. สอบภาค ก., วันที่ 24 มิ.ย. สอบภาค ข. สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่ติดตามข่าวสมัครสอบครูผู้ช่วย กำหนดสอบครู วันไหน อย่างไร สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ที่เขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ

นอกจากนี้  ผู้สนใจสอบบรรจุครูผู้ช่วย  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กำหนดการสอบบรรจุครู   และที่สำคัญ  อย่าลืมหาแนวข้อสอบ (แนวข้อสอบบรรจุครู) มาอ่านกันด้วยนะคะ

สอบครูผู้ช่วย กำหนดสอบครู วันไหน อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ !

ประกาศสอบแล้วค่ะ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ใครที่ถามกันเข้ามาว่า สอบครูผู้ช่วยวันไหน, สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2555 วันไหน อย่างไร วันนี้ได้ทราบกันแล้วค่ะ

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และปฏิทินสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และเห็นชอบหลักเกณฑ์สอบผู้บริหาร กศน. พร้อมทั้งให้ชะลอการสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ส่วนการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งโครงสร้าง เน้นโปร่งใสและเป็นธรรม

การสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1) เห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ตามจำนวนตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เท่าที่มีอัตรารองรับในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น จนกว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ โดยให้มีการเปิดสอบทุกสาขาวิชา ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

- ให้ส่วนราชการกำกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลความเคลื่อนไหวของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
- ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว2 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เว้นแต่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ที่มีตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ประจำปี พ.ศ.2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 เมื่อ ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ใหม่แล้ว

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว6 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 จนกว่า ก.ค.ศ.จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

2) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และปฏิทินสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555
- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบได้ตามความเหมาะสม
- ให้ส่วนราชการดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลการสอบ รวมทั้งกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิ ของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องจัดทำสถิติผู้สมัครประกาศไว้ในที่เปิดเผย
- ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
- กำหนดให้มีการสอบ 2 วัน วันแรกสอบภาค ก. วันที่สอง สอบภาค ข. คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็นดังนี้
ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (200 คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาเอก) (200 คะแนน)

ทั้งสองภาค จะเป็นการสอบข้อเขียน เพื่อสอดรับกับนโยบาย ก.ค.ศ. ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ
- ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี จนครบอายุการขึ้นบัญชี
- กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 ตามร่างปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ดังนี้

ประกาศรับสมัคร 1-7 มิถุนายน 2555

รับสมัครสอบแข่งขัน 8-14 มิถุนายน 2555

สอบแข่งขัน 23-24 มิถุนายน (23 มิ.ย.2555 สอบภาค ก / 24 มิ.ย. 2555 สอบภาค ข)

ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/apr/105.html

 

 

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน ราชการ 2555 กรมศิลปากร รับสมัครนักวิชาการละคร วุฒิป.โท เงินเดือน15300บาท
หางานราชการ 2556 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี
หางาน ราชการ 2557 สนง.อาหารและยา อย. เปิดสอบ นักวิชาการอาหารและยาฯ
หางานราชการ ที่เปิดสอบ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
หางาน ราช การ ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการพัสดุ
หางาน-สมัครงาน ราชการ ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ นักวิชาการพาณิชย์