11:01 pm - Monday November 24, 2014

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป

 

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป

 

[Update]อัพเดท : ปรับปรุงข่าวให้ทันสมัยกับข่าวสมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป ระดับวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๖ อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง เปิดรับสมัคร : พนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1)ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงิน
2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Power Point)
3)มีประสบการณ์ในด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4)เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.2 เบิกจ่ายเงินรายรับค่าสมัครสอบ และควบคุมดูแล การจำหน่ายและนำส่งค่าจำหน่ายใบสมัคร
1.3 เบิกจ่ายเงินรายรับงานพระราชทานปริญญาบัตร
1.4 เบิกจ่ายเงินตามที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
1.5 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติรายการประจำปี ในระบบ BPM
1.6 จัดทำคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.7 จัดทำคำเสนอขออนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายเงินโครงการ
1.8 จัดทำเอกสารการเงินในระบบ 3 มิติ
1.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1.มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 2.มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 3.มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
1.มนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน 2.การคิดวิเคราะห์ 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน :
1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี   39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๖ อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.oreg.rmutt.ac.th
เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ
หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

>>> งานPart-time ทำที่บ้าน <<<

http://www.parttime-today.com/wp-content/uploads/2013/05/parttime141005.jpg

(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน สมัครงาน รายได้เสริมทำที่บ้าน ไม่จำกัดเวลา
งาน ราช การที่เปิดสอบ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาตรี
สมัครสอบ งานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี
หางาน ราช การ ล่าสุด กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ นักวิทยาศาสตร์ฯ
งานราชการ ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักสื่อสารมวลชน
กรม ส่งเสริมการเกษตร รับ สมัคร งาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วุฒิป.ตรี