5:34 pm - Sunday March 29, 2015

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป

 

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป

 

[Update]อัพเดท : ปรับปรุงข่าวให้ทันสมัยกับข่าวสมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป ระดับวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๖ อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง เปิดรับสมัคร : พนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

สมัครสอบ ม.ราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน จนท.บริหารงานทั่วไป

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1)ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงิน
2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Power Point)
3)มีประสบการณ์ในด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4)เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.2 เบิกจ่ายเงินรายรับค่าสมัครสอบ และควบคุมดูแล การจำหน่ายและนำส่งค่าจำหน่ายใบสมัคร
1.3 เบิกจ่ายเงินรายรับงานพระราชทานปริญญาบัตร
1.4 เบิกจ่ายเงินตามที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
1.5 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติรายการประจำปี ในระบบ BPM
1.6 จัดทำคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.7 จัดทำคำเสนอขออนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายเงินโครงการ
1.8 จัดทำเอกสารการเงินในระบบ 3 มิติ
1.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1.มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 2.มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 3.มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
1.มนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน 2.การคิดวิเคราะห์ 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน :
1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี   39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๖ อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.oreg.rmutt.ac.th
เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ
หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

>>> งานPart-time ทำที่บ้าน <<<

http://www.parttime-today.com/wp-content/uploads/2013/05/parttime141005.jpg

(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราชการที่เปิดสอบ กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ
หางาน งานราชการ ที่เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ ที่เปิดสอบล่าสุด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบ ข้าราชการ(นักกายอุปกรณ์)
หางาน ราชการ กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก.