8:00 am - Monday March 30, 2015

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

[UPDATE]อัพเดทข่าวประกาศเปิดสอบงานราชการประจำวันนี้(๐๒/๐๔/๒๕๕๖) งานราชการที่เปิดสอบ : สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาการเดินเรือ หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร ๒ ชั้น ๕) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ(ไม่หยุดพักกลางวัน)  โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท

 

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

 

ประกาศ กรมเจ้าท่า  เ้รื่้อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

 

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

 

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : (ตามเอกสารแนบ :บาท)
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางวิทยาการเดินเรือ และ
2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1) ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้น เรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3) ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจท่า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ การจราจรทางน้ำ การขนส่งทางน้ำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ รับแจ้งและตรวจเอกสารเรือไทยและเรือต่างประเทศที่เข้าและออกจากเขตท่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
(2) ตรวจพิจารณาการขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การขออนุญาตขุดหรือ ทิ้งดินอับเฉา ตลอดจนสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดลงในแม่น้ำลำคลองที่มีการเดินเรือ ยกเว้นส่วนที่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
(3) พิจารณาการขออนุญาตจอดเรือเพื่อขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดอันตราย การขออนุญาตใช้เรือทำการบรรทุกและลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดความปลอดภัย
(4) พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเดินเรือ สอบสวนพิจารณา ความผิดเกี่ยวกับความสามารถหรือความประพฤติของผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน
(5) สอบความรู้ผู้ทำการในเรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
(6) การระวังแนวเขตที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ทะเลอาณาเขต และชายหาด เพื่อมิให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะ
(7) ตรวจพิจารณาแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ตามข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำและการจราจรทางน้ำ แก่หน่วยงานราชการเอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานจราจรทางน้ำ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

วิธีการรับสมัคร สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร ๒ ชั้น ๕) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ(ไม่หยุดพักกลางวัน)  โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.md.go.th/md2webApp/02_3.jsp

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

* * * * * * *

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน ราชการ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ จนท.บริหารงานทั่วไป
งานราชการ 57 ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นายช่างไฟฟ้าฯ
หางาน ราชการ ล่าสุด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครข้าราชการ
หางาน ราชการ กรุงเทพ สำนักงาน กปร. เปิดสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์
หางานราชการ กรุงเทพฯ ล่าสุด สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรม โยธาธิการฯ เปิดสอบ พนักงานเขียนแบบ เงินเดือน 13800 บาท