2:25 pm - Monday March 4, 2537

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

[UPDATE]อัพเดทข่าวประกาศเปิดสอบงานราชการประจำวันนี้(๐๒/๐๔/๒๕๕๖) งานราชการที่เปิดสอบ : สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาการเดินเรือ หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร ๒ ชั้น ๕) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ(ไม่หยุดพักกลางวัน)  โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท

 

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

 

ประกาศ กรมเจ้าท่า  เ้รื่้อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

 

สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี

 

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : (ตามเอกสารแนบ :บาท)
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางวิทยาการเดินเรือ และ
2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1) ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้น เรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3) ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจท่า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ การจราจรทางน้ำ การขนส่งทางน้ำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ รับแจ้งและตรวจเอกสารเรือไทยและเรือต่างประเทศที่เข้าและออกจากเขตท่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
(2) ตรวจพิจารณาการขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การขออนุญาตขุดหรือ ทิ้งดินอับเฉา ตลอดจนสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดลงในแม่น้ำลำคลองที่มีการเดินเรือ ยกเว้นส่วนที่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
(3) พิจารณาการขออนุญาตจอดเรือเพื่อขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดอันตราย การขออนุญาตใช้เรือทำการบรรทุกและลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดความปลอดภัย
(4) พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเดินเรือ สอบสวนพิจารณา ความผิดเกี่ยวกับความสามารถหรือความประพฤติของผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน
(5) สอบความรู้ผู้ทำการในเรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
(6) การระวังแนวเขตที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ทะเลอาณาเขต และชายหาด เพื่อมิให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะ
(7) ตรวจพิจารณาแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ตามข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำและการจราจรทางน้ำ แก่หน่วยงานราชการเอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานจราจรทางน้ำ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

วิธีการรับสมัคร สมัครสอบ งาน ราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครเจ้าพนักงานตรวจท่า วุฒิป.ตรี
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร ๒ ชั้น ๕) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ(ไม่หยุดพักกลางวัน)  โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท 

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.md.go.th/md2webApp/02_3.jsp

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

* * * * * * *

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราชการกรมการแพทย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ(รพ.ราชวิถี) วุฒิป.ตรี
หางานราชการ ที่ เปิดสอบ 2557 สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ เจ้าพนง.วิทยาศาสตร์
หางาน ราชการ '57 กรมการค้าภายใน เปิดสอบ นักวิชาการชั่งตวงวัด(ขยายเวลา)
ข่าวด่วน ! งานราชการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 73 อัตรา ด่วน!
กรม ทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ นักอุทกวิทยา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท
งานราชการ กรม การบินพลเรือน เปิดสอบ นักวิชาการขนส่ง วุฒิ ป.ตรี 15,000 บาท