6:47 am - Sunday March 29, 2015

สมัครงานราชการ2555 กรมที่ดิน | นักวิชาการ-การเงิน วุฒิป.ตรี

อัพเดทงานราชการ2555 ทึ่เปิดรับสมัคร-สอบล่าสุดวันนี้ (17/04/2555) เป็นข่าวดีค่ะ  ที่กรมที่ดิน  ประกาศรับสมัครงานราชการ  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่รอข่าวประกาศรับสมัครงานราชการ2555  กรมที่ดิน | นักวิชาการ-การเงิน วุฒิป.ตรี  สามารถขอ-ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่  กรมที่ดิน  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 10 พฤกษภาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้  ผู้สนใจสมัครงานราชการ  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์กรมที่ดิน  :  www.dol.go.th/  ที่สำคัญ  อย่าลืมหาแนวข้อสอบงานราชการมาอ่านกันด้วยนะคะ  เวปไซด์แนะนำสำหรับหาแนวข้อสอบงานราชการ  :  http://korsorbdee.blogspot.com/

สมัครงานราชการ2555 กรมที่ดิน | นักวิชาการ-การเงิน วุฒิป.ตรี

อัพเดทงานราชการที่เปิดรับสมัคร-สอบล่าสุดวันนี้ (11/04/2555)  เป็นข่าวดีค่ะ  ที่กรมประมง ประกาศรับสมัครงานราชการ  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่รอข่าวประกาศรับสมัครงานราชการ หางานราชการ2555 กรมประมง รับสมัครงาน2555  สามารถขอ-ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองทชได้ที่ กรมประมง  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 10 พฤกษภาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้  ผู้สนใจสมัครงานราชการ  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์กรมประมง  :  http://www.fisheries.go.th  ที่สำคัญ  อย่าลืมหาแนวข้อสอบในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางการประมง  ทางการจัดการประมง  ทางชีววิทยาประมง  ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทางวิทยาศาสตร์การประมง  เป็นต้น มาอ่านกันด้วยนะคะ

 

รายละเอียด
กรมที่ดิน เปิดสอบภาค ข. ระดับ ปวส. , ปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คนพิการ) รวม 38 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,140 – 10,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ..

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
ใช้บรรจุและแต่งตั้งในทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 28 อัตรา

2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ใช้บรรจุและแต่งตั้งเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของ ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คนพิการ)

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของ ก.พ.

3. เป็นคนพิการที่มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และมีบัตรประจำตัวคนพิการ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน” หรือ ขอใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 ในวันราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ตามกำหนดเวลา ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

******************************

******************************

******************************

******************************

******************************

******************************

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน ราชการ ในกรุงเทพฯ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศธ. รับสมัครพนักงานบริการ-บริหารทั่วไป วุฒิ ปวส....
งานราชการ2013ที่เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินฯ
สมัครงาน ราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
หางานราชการ กรมศิลปากร เปิดสอบ นักโบราณคดีปฏิบัติการ
หางานราชการ กรมการปกครอง เปิดสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง
กรม พัฒนา ที่ดิน รับสมัคร พนักงานราชการ เงินเดือน 15,000 บาท