2:25 pm - Friday March 4, 2777

สมัครงานราชการ2555 กรมที่ดิน | นักวิชาการ-การเงิน วุฒิป.ตรี

อัพเดทงานราชการ2555 ทึ่เปิดรับสมัคร-สอบล่าสุดวันนี้ (17/04/2555) เป็นข่าวดีค่ะ  ที่กรมที่ดิน  ประกาศรับสมัครงานราชการ  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่รอข่าวประกาศรับสมัครงานราชการ2555  กรมที่ดิน | นักวิชาการ-การเงิน วุฒิป.ตรี  สามารถขอ-ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่  กรมที่ดิน  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 10 พฤกษภาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้  ผู้สนใจสมัครงานราชการ  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์กรมที่ดิน  :  www.dol.go.th/  ที่สำคัญ  อย่าลืมหาแนวข้อสอบงานราชการมาอ่านกันด้วยนะคะ  เวปไซด์แนะนำสำหรับหาแนวข้อสอบงานราชการ  :  http://korsorbdee.blogspot.com/

สมัครงานราชการ2555 กรมที่ดิน | นักวิชาการ-การเงิน วุฒิป.ตรี

อัพเดทงานราชการที่เปิดรับสมัคร-สอบล่าสุดวันนี้ (11/04/2555)  เป็นข่าวดีค่ะ  ที่กรมประมง ประกาศรับสมัครงานราชการ  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่รอข่าวประกาศรับสมัครงานราชการ หางานราชการ2555 กรมประมง รับสมัครงาน2555  สามารถขอ-ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองทชได้ที่ กรมประมง  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 10 พฤกษภาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้  ผู้สนใจสมัครงานราชการ  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์กรมประมง  :  http://www.fisheries.go.th  ที่สำคัญ  อย่าลืมหาแนวข้อสอบในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางการประมง  ทางการจัดการประมง  ทางชีววิทยาประมง  ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทางวิทยาศาสตร์การประมง  เป็นต้น มาอ่านกันด้วยนะคะ

 

รายละเอียด
กรมที่ดิน เปิดสอบภาค ข. ระดับ ปวส. , ปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คนพิการ) รวม 38 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,140 – 10,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ..

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
ใช้บรรจุและแต่งตั้งในทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 28 อัตรา

2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ใช้บรรจุและแต่งตั้งเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของ ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (คนพิการ)

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของ ก.พ.

3. เป็นคนพิการที่มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และมีบัตรประจำตัวคนพิการ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน” หรือ ขอใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 ในวันราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ตามกำหนดเวลา ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

******************************

******************************

******************************

******************************

******************************

******************************

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราชการ ที่ รับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี
หางาน ราชการ สนง.บริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครนักวิชาการคลัง
สมัคร งาน ราชการ ล่าสุด กรมสรรพากร เปิดสอบ พนง.ภาษีสรรพากร
งานราชการ ล่าสุด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ นักวิชาการพาณิชย์
เปิดสอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบ ทางเน็ต 35 อัตรา
กรม พัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ นักวิชาการพาณิชย์-จนท.ธุรการ-จนท.การพาณิชย์