10:37 am - Friday July 25, 2014

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

[UPDATE]อัพเดทข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุดวันนี้  งานราชการที่เปิดสอบ : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทสสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  http://job.bpi.ac.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”  แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง เปิดรับสมัคร : ข้าราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 ถ.ราชินี แขวง พระบรมราชวัง เขต พระนคร กทม. 10200

 

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง หรือ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล ทางภาษาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
ด้านการปฏิบัติการ

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
1. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
2. การร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ สรุปความภาษาอังกฤษ
4. ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
6. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550

ทักษะ/สมรรถนะ : -

วิธีการรับสมัคร สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  http://job.bpi.ac.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”  แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.bpi.ac.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

สมัครงานราชการ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
งานราชการ 2556 ที่เปิดสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
งานราช การ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบ พนักงานราชการ
หางาน ราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ พนักงานบริการ วสท.สปท.
หางาน ราชการ กรุงเทพ สำนักงาน กปร. เปิดสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร บุคคลากร วุฒิป.ตรี ทุกสาขา 18,000 บาท/ด