12:22 pm - Tuesday March 31, 2015

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

[UPDATE]อัพเดทข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุดวันนี้  งานราชการที่เปิดสอบ : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทสสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  http://job.bpi.ac.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”  แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง เปิดรับสมัคร : ข้าราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 ถ.ราชินี แขวง พระบรมราชวัง เขต พระนคร กทม. 10200

 

สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง หรือ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล ทางภาษาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
ด้านการปฏิบัติการ

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
1. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
2. การร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ สรุปความภาษาอังกฤษ
4. ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
6. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550

ทักษะ/สมรรถนะ : -

วิธีการรับสมัคร สมัครงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  http://job.bpi.ac.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”  แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.bpi.ac.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราชการ 2013 ที่เปิดสอบ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
สมัครสอบ งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครนายช่างเทคนิคฯและนายช่างสำรวจฯ
หางาน ราชการ กรมการแพทย์ เปิดสอบ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
หางาน ราชการ 2557 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ จนท.การเกษตร
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 30ก.ค.57นี้
หางานราชการ 2558 กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลายผ้า