6:02 am - Thursday October 23, 2014

สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวิศวกรโยธา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง วุฒิป.ตรี

อัพเดทงานราชการที่เปิดสอบ-รับสมัครล่าสุดวันนี้  09/06/2555  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวิศวกรโยธาและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง วุฒิป.ตรี  สามารถขอและยื่นใบสมัครงานได้ที่  กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ ผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์  http://www.dpt.go.th/phang_nga/main/   และที่สำคัญ อย่าลืมหาแนวข้อสอบงานราชการมาอ่านกันด้วยนะคะ  หรือคลิกไปที่  http://korsorbdee.blogspot.com

 

สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวิศวกรโยธา
และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง วุฒิป.ตรี

ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง 218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง :          พนักงานวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน :     15190 บาท
ประเภท                วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา          ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานควบคุมดำเนินการงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทดสอบ วิเคราะห์ คุณภาพวัสดุ งานก่อสร้าง งานสำรวจ  ออกแบบ ประมาณราคา งาน/โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมาสนับสนุนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดิน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ-ความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์/ปฏิบัติ
- ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
- สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถพิเศษอื่นที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน สมรรถนะความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓-๔ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ชื่อตำแหน่ง :       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง
อัตราเงินเดือน :  14,020 บาท
ประเภท :             บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :   1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :         ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  สาขาภูมิศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางแผน และดำเนินการวางผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะ และผังภาคผังประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองและเพื่อการฝึกอบรมวิชาการ
ผังเมืองในระดับ ภูมิภาค และระดับชุมชน เป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านผังเมืองและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามรายละเอียดของข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
- สมรรถนะ
ประสบการณ์การทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี ความประพฤติ (กริยามารยาททางสังคม) ความรับผิดชอบ การเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการ

เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณี ที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 3 – 5 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Website : http://www.dpt.go.th/phang_nga/main/

 

 

((( งานPart time กรุณาคลิ๊กที่นี่ !! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ2555 คุรุสภา เปิดสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป วุฒิป.ตรี หรือเทียบเท่า
งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมธนารักษ์ รับสมัครภัณฑารักษ์ฯ วุฒิ ป.ตรี
หางาน ราช การที่เปิดรับสมัคร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบภาค ข. ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี
หน่วยงาน งานราชการ ที่เปิดสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
หางาน ราชการ กรมศิลปากร เปิดสอบ นักอักษรศาสตร์ฯ
งาน ราชการ กรมการแพทย์ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 679 อัตรา รับสมัครทางเน็ต ด่วน!