2:25 pm - Monday March 3, 7231

สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวิศวกรโยธา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง วุฒิป.ตรี

อัพเดทงานราชการที่เปิดสอบ-รับสมัครล่าสุดวันนี้  09/06/2555  กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวิศวกรโยธาและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง วุฒิป.ตรี  สามารถขอและยื่นใบสมัครงานได้ที่  กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ ผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์  http://www.dpt.go.th/phang_nga/main/   และที่สำคัญ อย่าลืมหาแนวข้อสอบงานราชการมาอ่านกันด้วยนะคะ  หรือคลิกไปที่  http://korsorbdee.blogspot.com

 

สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับวิศวกรโยธา
และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง วุฒิป.ตรี

ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง 218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง :          พนักงานวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน :     15190 บาท
ประเภท                วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา          ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานควบคุมดำเนินการงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทดสอบ วิเคราะห์ คุณภาพวัสดุ งานก่อสร้าง งานสำรวจ  ออกแบบ ประมาณราคา งาน/โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมาสนับสนุนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดิน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ-ความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์/ปฏิบัติ
- ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
- สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถพิเศษอื่นที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน สมรรถนะความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓-๔ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ชื่อตำแหน่ง :       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง
อัตราเงินเดือน :  14,020 บาท
ประเภท :             บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :   1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :         ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  สาขาภูมิศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางแผน และดำเนินการวางผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะ และผังภาคผังประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองและเพื่อการฝึกอบรมวิชาการ
ผังเมืองในระดับ ภูมิภาค และระดับชุมชน เป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านผังเมืองและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ
- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามรายละเอียดของข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
- สมรรถนะ
ประสบการณ์การทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี ความประพฤติ (กริยามารยาททางสังคม) ความรับผิดชอบ การเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการ

เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณี ที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 3 – 5 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Website : http://www.dpt.go.th/phang_nga/main/

 

 

((( งานPart time กรุณาคลิ๊กที่นี่ !! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

สมัครสอบงานราชการ สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครนักวิชาการอุตสาหกรรม วุฒิป.ตรี
งานราชการ กรมการบินพลเรือน รับสมัครนักตรวจสอบฯ วุฒิป.ตรี
งานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดสอบ นักวิชาการเผยแพร่
หางานราชการ ล่าสุด กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการหลายอัตรา
ม.ราชภัฏสวนดุสิต รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 190 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.