4:58 am - Wednesday April 1, 2015

ประวัติและความสำคัญของ “วันแรงงาน”

 

ประวัติและความสำคัญของ "วันแรงงาน"

 

วันนี้(01/05/2556) ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ซึ่งเรารู้จักกันดีว่าเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” หลายๆ คนอาจเคยได้ยินได้ฟังจากสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่กล่าวถึงวันแรงงานกันมาบ้างแล้ว วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ ประวัติและความสำคัญของวันแรงงาน” กันสักนิด ดีมั้ยค่ะ ! ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  และสำคัญอย่างไร

 

 

ประวัติและความสำคัญของ “วันแรงงาน”

 

 

ความเป็นมา ประวัติและความสำคัญของ “วันแรงงาน”

วันแรงงานแห่งชาติ บ้างก็เรียกว่า วันกรรมกร หรือฝรั่งเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี วันแรงงาน มีต้นกำเนิดที่สัมพันธ์กับฤดูกาล เนื่องจากในช่วงเดือน พ.ค. ประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษ ต่างเป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ชาวเมืองที่ตรากตรำทำงานหนักจึงถือเอาวันเริ่มต้นของเดือน พ.ค. เป็นวันหยุดงานเพื่อพักผ่อน เดิมทีในอดีตใช้คำว่า Labour Day มีความหมายตรงตัวว่า วันกรรมกร

ต่อมา ค.ศ. 1889 ที่ประชุม สภาสังคมนิยมสากล ที่กรุงปารีส ได้ลงมติให้ถือว่าวันเมย์เดย์หรือ 1 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันหยุดที่ระลึกของ กรรมกรสากล และหลายชาติได้ประกาศให้เป็น วันแรงงานแห่งชาติ ไปในตัว แต่ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มิได้ถือเอาวันที่ 1 พ.ค. เป็นวันแรงงานแต่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือน ก.ย. เป็นวันแรงงานแห่งชาติแทน
จุดมุ่งหมายของการกำหนดให้มีวันแรงงานแห่งชาติขึ้นก็ เพื่อเป็นวันเตือนใจประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำ ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และการเฉลิมฉลองวันแรงงานแห่งชาติ มักจะไม่แสดงออกทางการเมือง เว้นแต่ในประเทศที่มีการปกครองระบบคอมมิวนิสต์บางประเทศ

สำหรับ ประเทศไทย จัดงานวันแรงงานแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2490 และ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศลงวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2499 ให้ ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานประจำปี ในวันแรงงานแห่งชาติได้จนถึงปัจจุบัน.
ในต่างประเทศมีวันแรงงานมาช้านานแล้ว หลายประเทศกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม หรือ “May Day” เป็นวันแรงงาน แต่ก็มีบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ถือวันอื่นเป็นวันแรงงาน แต่โบราณในยุโรปถือว่า วันเมย์เดย์ เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใหม่ในทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริงในพิธีการนำเอาต้นไม้มาตกแต่งประดับให้สวยงาม และสมมติคนหรือตุ๊กตาให้เป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรขึ้น เพื่อทำการบวงสรวงบนบานขอให้ปลูกพืชได้ผลดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ทางภาคเหนือของยุโรปมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ประเพณีนี้ยังสืบทอดปฏิบัติต่อมาในชนบทของเกาะอังกฤษจนกระทั่งทุกวันนี้

จากการที่มีวันเมย์เดย์เป็นวันหยุดพัก ผ่อนประจำปี ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวันหยุดงานของคนทำงาน วันหยุดตามประเพณีของแรงงานทั่วไป วันฉลองและวันรื่นเริงของผู้ใช้แรงงาน ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ครั้น พ.ศ. 2433 จึงมีการเรียกร้องในหลายประเทศในทางตะวันตก ให้ถือวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล  และในปี พ.ศ.2433  ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม และดำเนินสืบมาจนถึงปัจจุบัน  ส่วนในประเทศอังกฤษ มีการฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2435 โดยถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานที่กรุงลอนดอน มักจะมีการชุมนุมกันที่ไฮด์ปาร์ค

วัตถุประสงค์ของวันแรงงานที่นานาประเทศ กำหนดขึ้น ก็เพื่อเป็นวันเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่ เศรษฐกิจของประเทศ ความสะดวกสะบายในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกวันนี้ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้นทั้งสิ้น จึงได้ควรมีการระลึกถึงและตระหนักในความสำคัญของแรงงานพอสมควร วันแรงงานถือเป็นเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะ การฉลองวันแรงงานทั่วๆ ไปจะไม่นิยมแสดงออกทางการเมือง

 

วันแรงงานในประเทศไทย ประวัติและความสำคัญของ “วันแรงงาน”

สำหรับในประเทศไทย เมื่อระหว่าง พ.ศ.2496-2499 มีการตื่นตัวในเรื่องการก่อตั้งองค์การลูกจ้าง ขณะนั้นกฏหมายแรงงานยังไม่มี จึงตั้งขึ้นในนามของสมาคมกรรมกรไทยและสมาคมเสรีแรงงานแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้แทนของสมาคมเหล่านี้ มีโอกาสประชุมกิจกรรมด้านแรงงานในต่างประเทศ และได้ความรู้ว่าหลายประเทศถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมเป็น “วันแรงงาน” ต่อมาในวันที่ 20 เมษายน 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกวันแรงงานได้จัดให้มีการประชุมขึ้น ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรกำหนดควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกแรงงานในประเทศไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทางราชการรับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกของแรงงาน ดังนั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2499 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ต่อมาใน พ.ศ.2500 ได้มีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 บัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานประจำปีในวันกรรมกรแห่งชาติ คือวันที่ 1 พฤษภาคม

พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 มีอายุได้ 18 เดือน ก็ถูกยกเลิกไป จึงมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 เข้ามาแทนที่ โดยให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดเรื่องการคุ้มครอง แรงงาน และกำหนดวันกรรมกรเป็นวันหยุดตามประเพณีเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นผันแปรเป็นช่วงๆ ไป จึงมีคำชี้แจงจากกระทรวงออกมาแต่ละปีเตือนให้นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวัน ที่ 1 พฤษภาคม แต่ขอร้องมิให้มีการเฉลิมฉลองทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนกระทั่ง พ.ศ.2517 ทางการเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดให้มีการเฉลิมฉลองตามสมควร จึงมอบให้กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดการฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินี ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทย มีนิทรรศการแสดงความรู้และกิจกรรมของแรงงาน มีการอภิปราย มีการละเล่นต่างๆ และนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยแก่พี่น้องชาวแรงงานทั่วราชอาณาจักร

การบริหารแรงงานแต่เดิมอยู่ในความรับผิด ชอบของกระทรวงมหาดไทยแต่ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่า ควรจะได้มีการยกระดับหน่วยงานบริหารด้านแรงงานให้มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ อย่างเพียงพอ เพื่อการคุ้มครองดูแลผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและด้อยโอกาสในสังคม ดังนั้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 จึงได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้การบริหารแรงงานได้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูล : flash-mini.com

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

 

 

 

Filed in: สาระน่ารู้

ข่าวแนะนำ :

9 โรคร้าย สำหรับพนักงานออฟฟิศ
โรคมือ เท้า ปาก ล้างมือช่วยได้
7 ข้อดีจากรสเผ็ด
ทำนายทายดวงเดือนมีนาคม 56
8 อาชีพเสรี ในประชาคมอาเซียน
วิธีไล่ยุง มด แมลงสาบ ออกจากบ้าน ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ