2:27 pm - Wednesday March 28, 9517

งานราชการ 57 ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นายช่างไฟฟ้าฯ

งานราชการ 57 ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นายช่างไฟฟ้าฯ

[UPDATE]อัพเดทข่าวใหม่ ! ข่าวประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ 57 ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ ระดับวุฒิ ปวส.ขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ parttime-today.com ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ “http://www.prd.go.th” หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ…” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

งานราชการ 57 ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นายช่างไฟฟ้าฯ

 

 

ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัคร : พนักงานราชการ (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)

กรมประชาสัมพันธ์ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนอบความต้องการของหน่วยงานภายใน และภายนอก
(2) จัดทำทะเบียน รวมรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
(4) ถ่ายภาพ , ตัดต่อภาพ

2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
3. ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
4. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM
5. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
6. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์-สื่อสารโทรคมนาคม
7. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
9. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์ และระบบอินเตอร์เน็ต
10. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
11. ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
12. ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการรับสมัคร : งานราชการ 57 ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นายช่างไฟฟ้าฯ

สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ parttime-today.com ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ “http://www.prd.go.th” หัวข้อ “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ…” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
Website : http://www.prd.go.th

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

dd1_dee
dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ2555 สมัครงานส.ป.ก. นักวิเคราะห์ฯ วุฒิป.ตรี
สมัครงานธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวิศวกร สถาปนิก
สมัครสอบแ่ข่งขัน งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครเภสัชกร วุฒิปริญญาตรี
สมัคร งานราชการ กรมการปกครอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง
งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ นักประชาสัมพันธ์
หางาน ราชการ กรมที่ดิน เปิดสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ