8:55 am - Saturday February 28, 2015

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์อัพเดท : ปรับปรุงข่าวให้ทันสมัยกับข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุดประจำวันนี้ | กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ ระดับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ตำแหน่ง/อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิชาการเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

 

ประกาศ กรมวิชาการเกษตร    เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติ ทางวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ – ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจในงาน

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การรับสมัครสอบ : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
Website : http://www.doa.go.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ
หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

อันดับ1หางานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ วุฒิปวส.
หางาน งานราชการ ที่เปิดรับสมัคร กรมโยธาธิการฯ รับสมัคร พนง.สถาปนิก วุฒิปริญญาตรี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบเจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส.
สืบหางานราชการ ที่เปิดสอบ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ พนักงานราชการ
งานราชการ ใหม่ ล่าสุด กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานควบคุม-นายช่างศิลป์
กรม ทรัพยากรน้ำ รับ สมัคร งาน นิติกรปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 16,500 บาท